გარეშე: საქონელი თავისუფალი

ქარხნის მოთხოვნის აფეთქებამ გამოიწვია მასიური ინდუსტრია, რომლის გარემოზე ზემოქმედების შეჩერება რთულია.